Quy định về việc sử dụng, cung cấp, trao đổi thông tin trên website Hoctroz.com

Quy định cung cấp và sử dụng dịch vụ

Quy định cung cấp và sử dụng dịch vụ mà chúng tôi đưa ra đều dựa trên những nguyên tắc hợp pháp và thực tế, để nhằm mục đích bảo vệ lợi ích cho chính bạn cũng như là cho cả Hoctroz.com. Cho nên, chúng tôi yêu cầu bất cứ người nào đồng ý sử dụng dịch vụ của Hoctroz.com thì phải chấp nhận và tuân thủ các điều khoản trong quy định. Mọi trường hợp vi phạm tuỳ theo mức độ mà chúng tôi sẽ đưa ra những hình thức kỷ luật khác nhau, nặng nhất là tạm ngưng việc cung cấp dịch vụ mà không cần phải thông báo trước và không phải đền bù bất cứ một thiệt hại nào

Hành vi của Bạn.

Khi sử dụng website này và các dịch vụ được cung cấp, Bạn hoàn toàn đồng ý rằng:

Bạn sẽ không xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng hay tìm cách xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ cung cấp dịch vụ của chúng tôi, hoặc bất kỳ khu vực dữ liệu nào nếu không được chúng tôi cho phép.

Bạn sẽ không gửi lên hoặc truyền phát bất kỳ thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động… hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội thuộc bất kỳ loại nào, bao gồm cả việc truyền bá hay khuyến khích những hành vi có thể cấu thành tội phạm hay vi phạm bất cứ điều khoản nào của luật pháp Việt Nam hay quốc tế.

Chúng tôi tôn trọng quyền tự do ngôn luận, nhưng cũng bảo lưu việc có toàn quyền lược bớt, hoặc xoá bỏ một phần hoặc toàn bộ các thông tin do bạn đưa lên các website Hoctroz.com nếu xét thấy bài viết hoặc bất kỳ thông tin gì gửi lên vi phạm những điểm nêu trên, bất kể việc vi phạm đó là rõ ràng hay chỉ là hàm ý.

Bạn sẽ không gửi hoặc truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây chuyền, cơ hội đầu tư, thư rác hay tin nhắn rác hay bất kỳ dạng liên lạc có mục đích thương mại nào mà người dùng không mong muốn.

Bạn không gửi bất kỳ thông tin hay phần mềm nào có chứa bất kỳ loại virus, Trojan, sâu hay các thành phần nguy hại nào.

Bản quyền nội dung trên hệ thống Hoctroz.com

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trên website Hoctroz.com đều thuộc về Hoctroz.com hoặc cấp phép hợp pháp cho Hoctroz.com sử dụng. Theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo, trừ khi được sự đồng ý của Hoctroz.com, bạn không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền, phân phát, sao chép hoặc tạo ra những bản sửa đổi nội dung dưới bất cứ hình thức nào trong bất cứ thành phần nào ủa website Hoctroz.com

Tại các khu vực được phép đăng tải bài viết và thông tin, bạn có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng chúng tôi mặc định và bạn phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác của bạn với cá nhân người sử dụng hoặc nhóm người sử dụng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chúng tôi vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy định của pháp luật, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của bạn xuất hiện hay tồn tại trên website Hoctroz.com

Cung cấp nội dung trên Hoctroz.com.

Với việc cung cấp nội dung cho chúng tôi, bạn đồng ý trao cho chúng tôi toàn bộ quyền và cấp phép để sử dụng, trưng bày, tái sản xuất, chỉnh sửa, làm cho phù hợp, xuất bản, cung cấp, xúc tiến, dịch và tạo ra các phiên bản phái sinh hoặc tổ hợp khác, một phần hoặc toàn bộ, trên phạm vi toàn cầu. Sự cấp phép này được áp dụng với bất cứ dạng thức, phương tiện, công nghệ nào đã được biết đến hoặc phát triển sau này. Bạn cần lưu ý rằng, các bài viết (post) trên website Hoctroz.com, hoặc tại các khu vực được phép có thể tiếp tục nằm trên website của chúng tôi ngay cả khi tài khoản của Bạn đã bị xóa vì bất kỳ lý do gì.

Bạn bảo đảm rằng Bạn có tất cả các quyền pháp lý, tinh thần và các quyền khác cần thiết để cấp phép cho chúng tôi theo điều khoản được quy định trong mục này. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ có quyền (nhưng không có nghĩa vụ), từ chối xuất bản hoặc loại bỏ, hoặc ngăn truy cập tới bất kỳ Nội dung nào Bạn cung cấp vào bất cứ lúc nào, với bất cứ lý do nào, có hoặc không có thông báo

Thông báo về Quyền tác giả

Nếu Bạn cho rằng quyền sở hữu của Bạn đã bị sử dụng theo những cách thức vi phạm quyền tác giả, Bạn có thể liên hệ với nhân viên phụ trách vấn đề bản quyền của chúng tôi tại địa chỉ: support@hoctroz.com.

Từ chối truy cập

Chúng tôi có toàn quyền, vào mọi lúc, từ chối truy cập của bạn vào các website Hoctroz.com hoặc bất kỳ phần nào của các website ngay lập tức và không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản quy định này, hoặc việc từ chối truy cập xuất phát từ nhận định của chúng tôi, khi chúng tôi cho rằng từ chối đó phù hợp và cần thiết trong thẩm quyền của chúng tôi.

Các liên kết của bên thứ 3.

Các liên kết tại Hoctroz.com có thể dẫn bạn tới các website khác, và bạn thừa nhận và đồng ý rằng Hoctroz.com không chịu trách nhiệm về sự chính xác hoặc giá trị của bất kỳ thông tin nào do các website liên kết cung cấp.

Bồi thường, khiếu nại.

Bạn cam kết loại bỏ Hoctroz.com ra khỏi tất cả các khiếu nại về tất cả các thiệt hại, trách nhiệm, tổn thất, hoặc các chi phí tới từ:

- Do bạn vi phạm các điều khoản này.

- Do vi phạm các quy định áp dụng cho các nội dung do người sử dụng đăng tải.

- Do bạn vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba như: các quyền liên quan tới bản quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, quyền xuất bản, các quyền cá nhân hoặc các quyền liên quan khác…

Các nghĩa vụ và trách nhiệm xuất phát từ đòi hỏi của bên thứ ba liên quan đến những nội dung mà bạn đăng tải thì tất cả sẽ thuộc trách nhiệm của bạn, chiếu theo trách nhiệm thành viên và các điều khoản trong quy định này

Thay đổi quy định.

Chúng tôi có toàn quyền thay đổi quy định mà không cần báo trước. Với việc tiếp tục sử dụng Hoctroz.com sau những sửa đổi đó, bạn mặc nhiên đồng ý chấp hành các sửa đổi trong quy định.

Giới hạn trách nhiệm.

Tất cả thông tin chỉ dành cho việc tham khảo tổng quát nhằm tạo ra một môi trường học tập thuận lợi cho Bạn. Hoctroz.com không nhận bất cứ trách nhiệm nào về những thông tin đó.

Việc truy cập và sử dụng các thông tin trên website Hoctroz.com đều dựa trên ý chí và quan điểm cá nhân nên bạn phải hoàn toàn tự chủ và chịu trách nhiệm về những hành vi của mình. Hoctroz.com chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và chúng tôi không đại diện, bảo đảm về bất cứ điều gì hoặc cho bất cứ mục đích cụ thể nào. Đây là những điều khoản để nhằm bảo vệ lợi ích cho chính bạn và Hoctroz.com nên việc đọc kỹ nội dung quy định này sẽ rất cần thiết đối với bạn trong quá trình học tập tại Hoctroz.com.

Từ chối đảm bảo.

Bạn hiểu và đồng ý rằng việc Bạn sử dụng Hoctroz.com và bất cứ dịch vụ hoặc nội dung nào được cung cấp trong đó (sau đây gọi chung là "Dịch vụ") đều thuộc phạm trù rủi ro riêng của Bạn. Các dịch vụ được cung cấp cho Bạn "như đang có" và chúng tôi từ chối mọi bảo đảm thuộc bất kỳ dạng nào, được hàm ý hoặc công bố, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn trong các bảo hành về khả năng bán sản phẩm, sự phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó, cũng như sự không vi phạm.

Chúng tôi không bảo đảm, dù hàm ý hay công bố, rằng mỗi phần của dịch vụ không bị gián đoạn, không có lỗi, không có virus, đúng giờ, an toàn, chính xác,ổn định hay bất kỳ nội dung nào là an toàn cho Bạn. Bạn hiểu và đồng ý rằng cả chúng tôi và những bên tham gia cung cấp dịch vụ đều không cung cấp những tư vấn chuyên nghiệp thuộc bất kỳ dạng nào và việc sử dụng những lời tư vấn đó hoặc bất kỳ thông tin nào khác đều thuộc vào quyết định riêng của Bạn, với tất cả các yếu tố rủi ro của nó và không thuộc trách nhiệm của chúng tôi.